Ungdata. Ungdata

Om Ungdata

Ungdata

Han hevder at det ikke er noe motsetningsforhold mellom Ungdatas sårbarhetsfokus og en styrkebasert tilnærming. Et utvalg overskrifter fra Ungdatas egen presentasjon av resultatene for 2019 viser det tydelig nok: «Færre ungdommer trives på skolen», «Mindre framtidsoptimisme blant ungdom», «Stress, press og psykiske plager blant unge». Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert. Det er derfor grunner til å advare mot å fokusere for mye på fremtidens drømmer, og heller fokusere mer på nåtid, og lære ungdommene å justere sine egne håp og drømmer i møte med virkeligheten. Nedenfor finner du lenker på rapporter fra de siste undersøkelsene: Nedenfor finner du analyser av sammenhenger mellom god psykisk helse og skolestress i Vestfold:.

Nächster

Informasjon om Ungdata

Ungdata

Har kommunen belegg for at Ungdata i seg selv gjør at Trondheims ungdommer sykere, og ikke at samfunnet utvikler seg i en retning som er mer krevende for dagens unge enn tidligere? Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Målet er å gi et oppdatert bilde av situasjonen for unge i distriktene- og på hvilke områder ungdommene som vokser opp der eventuelt skiller seg fra de som bor i mer sentrale strøk av landet. Når mange fødselskull deltar, med sine mange tusen elever, så vil det avtegne seg et verdifullt bilde av hvordan skolehverdagen til kommunens ungdommer utvikler seg over år og tiår. Det er en oppfatning vi aldri har gitt uttrykk for. Fra 2015 støttes Ungdata gjennom Statsbudsjettet. Vi har mange dyktige lærere på Lunner barneskole.

Nächster

Ungdata undersøkelsen

Ungdata

Spørreundersøkelsen dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Når vi ikke kan se fortidens Ungdata-resultater opp mot tiden etter Stein-Saks-Papir, inkludert spørsmålene om ensomhet, så vil effekten av prosjektet i beste fall baseres på kvalifisert gjetning. Det er ogsa enkelte områder der det en noen tydelige forskjeller, blant annet er det langt færre i distriktene som sikter inn mot høyere utdanning enn ellers i landet. The surveys also include questions about tobacco and drug use, and participation in various forms of antisocial behavior such as violence and bullying. Dermed kan ikke lærere bruke Ungdata for å finne de i klassen som har svart at de føler seg ensomme, eller føler seg nedfor, slik at de kan følge dem ekstra godt opp.

Nächster

Ungdata. Ung i Distrikts

Ungdata

Det fryktes altså at man ved å besvare slike undersøkelser kan få langvarige psykiske mén. Koordinator har ansvar for å motivere skolene i forkant, påse at foresatte og elever får tilstrekkelig informasjon, samt å veilede skolene i den praktiske gjennomføringen. Til info: Undertegnede har aldri brukt datamaterialet fra Ungdata, og har ingen egeninteresser i undersøkelsen. The thesis reflects on Ungdata's low transaction costs, its use of diagnostic terminology and suggest that the survey system augment gender differences in mental health due to an inherent gender bias that interprets the enactment of gender-roles as essential differences between the sexes. Frode Stenseng Foto: aagot opheim Den første misforståelsen er knyttet til antakelsen om at barn og unges psykiske helse blir dårligere ved at vi spør dem om hvordan de har det. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene. De har skrevet sine egne historier, og illustrert dem med trykk.

Nächster

Tre misforståelser om Ungdata

Ungdata

Jeg er selv tilhenger av en styrkebasert tilnærming til barn og unges utvikling, med fokus på deres styrker, ressurser, og verdier, men noen av de argumentene som Nereid baserer beslutningen på, behøver et kritisk lys, siden beslutningen virker å bero på minst tre misforståelser. Totalt utgjør ungdom i det som her defineres som «Distrikts-Norge», rundt 12 prosent av alle ungdommer i Norge. Ta kontakt med senterleder Anders Bakken for mer informasjon om forskningsoppdrag. Der er jeg helt uenig, vi bør slutte å alltid koble psykisk helse til psykiske plager. Foto: Rune Petter Ness Tre misforståelser om Ungdata Det er prisverdig at kommunedirektør for oppvekst og utdanning Camilla Trud Nereid ønsker en debatt rundt befolkningsundersøkelser på ungdom generelt, og Ungdata spesielt. Det er også mulig å lage egne spørsmål. Hvis man ønsker å forske på fellesskap, så utelukker vel ikke det forskning på ensomhet? Nereid argumenterer for at ved å spørre ungdommer om ensomhet og psykiske helseplager, så vil de begynne å kjenne litt ekstra godt etter, og etterpå oppfatte seg selv som mer ensomme og med dårligere psykisk helse enn før undersøkelsen.

Nächster

Lunner barneskole

Ungdata

Ungdata is regarded as the most comprehensive source of information on adolescent health and well-being at the municipal and national levels. La oss heller etterspørre ungdoms ressurser og hva som gjør dem glad. From 2015, Ungdata is financed through the national budget. Det høres lovende ut, siden det absolutt er på sin plass å ikke bare kartlegge ungdommenes utfordringer, men også livets lyse sider. Hovedbegrunnelsen for å trekke kommunen ut av undersøkelsen virker å være at den tegner et for ensidig negativt bilde av dagens unge ved å stille for mange negativt ladede spørsmål. Gjennom Ungdata får vi blant annet vite hvordan ungdom har det på fritida si og i skolen, hva slags fritidsaktiviteter de holder på med og hvordan de opplever foreldrene, vennene og nærmiljøet sitt.

Nächster