Ruter planlegger. ViaMichelin: Michelin route planner and maps, restaurants, traffic news and hotel booking

ViaMichelin: Michelin route planner and maps, restaurants, traffic news and hotel booking

ruter planlegger

Bensin kun med som et illustrativt eksempel 2013 kapital, drivstoff og vedlikeholdskostnad : Biodiesel 9,7 , Diesel 10,0 - men omvendt i anbudssituasjon så holder diesel billigst i figuren, Naturgass 12,4 , Biogass 12,4 , Bioetanol 12,3 , El 13,8 , Hydrogen 45,0. Hvilke ruteområder eller typer linjer passer best? Utslipp av klimagasser vil likevel være et økende globalt problem, og dette styrs ikke av Euro-klassing. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter. . Når bør innfasingen av batterielektriske busser skje? Euro 6 kommer bli gyldig i 2014. Hva er de største usikkerhetene knyttet til ladeinfrastruktur og relaterte tjenester? Bør Ruter legge teknologiske føringer i anbudene for å få inn elbusser eller kan dette overlates til markedet? Er det realistisk å ha et betydelig innslag av batterielektriske busser i regionen 2020? Anskaffelse, kontrakt, forretningsmodell: Hvilke endringer må Ruter gjøre for å tilrettelegge for et betydelig innslag av batterielektriske busser i 2020, sammenlignet med dagens modell for innkjøp, eierskap, drift osv? Bør testing skje på tilpassede, enkle linjer, eller heller på mer krevende linjer for å stresse teknologien mer? Hva slags risikovillighet finnes hos leverandører og operatører og hva slags insentiver er viktig for å få markedet til å ta deler av risikoen. Eller heller noen små tester for så raskere å gå over til ordinære, kommersielle kontrakter? Hva er de mest relevante forretningsmodellene og ansvarsfordeling for batterielektriske busser og tilhørende infrastruktur i denne regionen? Bussteknololgi og drift: Ut i fra regionens kollektivmarked og Ruters transportbehov: Hvilke batterielektriske busser i markedet i dag og i nærmeste fremtid kan utføre arbeidet? Kostnader: Hvordan antas kostnadsdifferansen være på kort og på mellomlang sikt, mellom batterielektrisk bussdrift og mer konvensjonelle løsninger? Mye tyder på at problemene som følger av lokal luftforurensning og støy, gradvis vil bli redusert som følge av teknologisk utvikling og stadig strengere krav til nye kjøretøy.

Nächster

NAF Ruteplanlegger

ruter planlegger

Hva antas være de viktigste kostnadsdriverne? Hvilke tilpassinger antas det at må gjøres i planlegging og driftsopplegg for å kunne sette inn batterielektriske busser? Bør Ruter spesifisere teknologivalg, eller bør leverandørene i markedet gjøre dette? Hvordan velger vi riktig teknologi? Strategi for innfasing av elbusser: Hva er den optimale tilnærmingen til 2020-målet, ut i fra kostnad, kvalitet og ytelse? Bussflåten består i 2014 av om lag 1200 busser. Ettersom standarder for ladeinfrastruktur ikke er på plass, hvordan sikrer vi fleksibilitet og langsiktig bruk av infrastrukturinvesteringene? Er noen av dagens bussanlegg bedre egnet til elbusser enn andre? Infrastruktur: Hva vil være utfordringene ved høyt antall elbusser ved ett eller flere bussanlegg? Hva er de mest relevante forretningsmodellene for lading av elbusser? TØI har ikke oppgitt kostnader i 2020 for naturgass, men antar samme utvikling som fossilt drivstoff diesel. . . .

Nächster

ViaMichelin: Michelin route planner and maps, restaurants, traffic news and hotel booking

ruter planlegger

. . . . . . .

Nächster

ViaMichelin: Michelin route planner and maps, restaurants, traffic news and hotel booking

ruter planlegger

. . . . . . .

Nächster

ViaMichelin: Michelin route planner and maps, restaurants, traffic news and hotel booking

ruter planlegger

. . . . . .

Nächster

Elektronisk ruteplanlegger for hjemmetjenesten : Visma Flyt Ruteplanlegger

ruter planlegger

. . . . . . .

Nächster

Elektronisk ruteplanlegger for hjemmetjenesten : Visma Flyt Ruteplanlegger

ruter planlegger

. . . . . . .

Nächster

Frode Hvattum, strategidirektør Ruter

ruter planlegger

. . . . . .

Nächster