Rakenteellinen sosiaalityö. Rakenteellinen sosiaalityö « Sosiaalinen tekijä

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Rakenteellinen sosiaalityö

Sosiaalityön ruohonjuuritasolla näkyy, että asumiseen liittyvän tuen puute ja asunnottomuus ovat merkittäviä syrjäyttäviä tekijöitä. Lapsen mielipiteen selvittämisen tapa ja pääasiallinen sisältö on kirjattava lasta koskeviin asiakasasiakirjoihin. Lapselle on turvattava hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla mahdollisuus saada tietoa häntä koskevassa asiassa ja esittää siitä mielipiteensä ja toivomuksensa. Kirjoituksessa avataan kuinka ihmisen valtiollistaminen riistää hänen humaanisuutensa ja kuinka tämä prosessi on läsnä meidän ajassamme. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut viipymättä yhteyttä sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen siten kuin 1—3 momentissa säädetään ja ilmoittanut yhteydenoton syyt, ei samojen tietojen perusteella tarvitse tehdä lastensuojeluilmoitusta. Hallintokoneiston tehtäväksi jää mukauttaa ihmisiä poliittisiin intresseihin, joita usein perustellaan talouskasvulla ja kilpailukyvyllä.

Nächster

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Rakenteellinen sosiaalityö

Tapaamisten valvonta perustuu joko sosiaalilautakunnan vahvistamaan sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, jossa määritellään tarvittavien toimenpiteiden sisältö. Oikeudenmukaisuuden sisälle voidaan laskea sellaisia kehotuksia kuin tasa-arvon toteutuminen, ihmisarvon kunnioittaminen, resurssien tasajako ja epäoikeudenmukaisen politiikan vastustaminen. Kyse ei ole ihan pienistä muutoksista, eivätkä ne taatusti tapahdu helposti. Se, miten työyhteisön muut jäsenet ajattelevat ja tekevät asioita, on painava peruste itsellekin tehdä samoin. Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Nächster

Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityö

Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, kollektiivisen vastuun sekä moninaisuuden kunnioittamisen periaatteet ovat keskeisiä sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijälle voi jäädä kuva, että hän vain venyy järjestelmän mukana, jonka kokonaisuutta hän ei enää kykene ennustamaan, hahmottamaan, saatikka sitten kontrolloimaan. Tulisieluisille sosiaalityöntekijöille avautuu mahdollisuuksia toimia parhaaksi katsomallaan tavalla ja yhdistellä erityyppisiä resursseja yhdyskuntatyön individualistinen malli. Ilmoitusvelvollisuus epäkohdista Vuo­den 2016 tam­mi­kuussa sovel­let­ta­viksi tule­vissa sosi­aa­li­huol­to­lain pykä­lissä 48 ja 49 sää­de­tään hen­ki­lö­kun­nan ilmoi­tus­vel­vol­li­suu­desta, jotta asia­kas­työn epä­koh­dat ja puut­teet tuli­si­vat tie­toon ja nii­hin voi­tai­siin puut­tua riit­tä­vän ajoissa. Taso 5: Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida rakenteellisen sosiaalityön merkitystä kriittisesti ja laaja-alaisesti valtaistavan sosiaalityön lähtökohdista. Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, toimeentulotukea koskevat päätökset voi tehdä toimeentulotuesta vastaava viranhaltija ottaen huomioon asiakkaan tai hänen perheenjäsenensä omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvion tuen tarpeesta.

Nächster

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Rakenteellinen sosiaalityö

Palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä vastaavalla henkilöllä on oltava palvelutarpeen arvioimisen kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tarkoitettu kelpoisuus, ellei muualla laissa toisin säädetä. Kaikkien asiakkaiden hyvinvointia voidaan edistää myös muilla kuin 3 luvussa mainituilla sosiaalipalveluilla. Asiakasta on kohdeltava siten, että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan eikä hänen ihmisarvoaan loukata. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Voit auttaa Wikipediaa artikkelin näkökulmaa yleismaailmallisemmaksi. Myös Suomessa on havaittavissa selkeät sosioekonomiseen asemaan perustuvat terveyserot. Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme esim.

Nächster

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Rakenteellinen sosiaalityö

Vaikka on hyvin selvää, ettei vaikeasti päihderiippuvainen henkilö selviä työelämässä ja on sairautensa vuoksi työkyvytön. Ei ole olemassa objektiivista mittapuuta, johon voisimme vertailla yhteiskuntamme oikeudenmukaisuuden toteutumista. Yksilöt ilmaisevat halujansa ja intressejänsä välittämättä vallitsevista asiantiloista. Oppikirjat eivät kannusta itsenäiseen tutkimiseen. Tällöin työyhteisön rakenteet eivät enää todennäköisesti ole tukeneet sosiaalityön omiin ideoihin nähden eettisesti kestävää työtä. Tiedot siitä, minkälaisia sosiaalipalveluja on mahdollista saada, miten niitä voi hakea ja mitkä ovat palvelujen saamisen perusteet, on julkaistava helposti saavutettavalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Nächster

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014

Rakenteellinen sosiaalityö

Ihminen määrittyy palvelujärjestelmässä päihdeongelmansa kautta ja sen negatiivinen leima on voimakas, joskus jopa pysyvä. Tuetuissa tapaamisissa valvoja on käytettävissä tapaamisen ajan. Opiskelijoiden suorittamissa tutkimuksissa ei saisi myöskään liiaksi painottaa henkilökohtaista mielenkiintoa. Humanistisessa ihanteessa sivistyksellinen ihminen on kaiken mittapuu ja lopullinen päämäärä, jolla arvioidaan yhteiskunnan kehittymisen suuntaan. Palvelujen on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Sosiaalityöntekijöiden täytyisi olla kivenä kengässä muistuttamassa ihmisen parhaasta niinä hetkinä, kun humanismi on jäämässä muiden, vahvempien ja lumoavimpien mutta lyhytnäköisempien intressien alle.

Nächster