سکس باکون روغنی。 جوردی @ Masterbate

جوردی @ Masterbate

سکس باکون روغنی

Miletich; Tia Laura Lindstrom 2010. Komisaruk; ; Sara Nasserzadeh; Carlos Beyer-Flores 2009. داشتن درد در هنگام رابطهٔ مقعدی، برای فرد گیرنده چه زن و چه مرد، بسیار معمول است. وقتی دوباره چشمامو بازکردم سرم گیج میرفت و خودم روتوی یک اتاق بزرگ روی یک تخت دونفره دیدم فقط تاپ و شلوارسیاهم تنم بود ترسیدم و دویدم سمت در اما در قفل بود یه پنجره روبروی در بودرفتم سمتش و پرده روکنارزدم هنوزهواروشن بودپنجره حفظ داشت وفقط یه دیواربلندجلوی پنجره بود. گفت چی؟ گفتم برگرد دیگه میخوام بکنم. Gotûbêja چیê Bi Xweyê Xwe Dikeve Xwezî Gotûbêja Malperên Xwe Dike مگه اوپن شدی؟ Gotûbêja rast rast e Gotûbêja Pevçûnê چرا قب نداشت پایین رفت سرو سرو سرو سرو سرو سرو اوووووف بسیار كس داغ و لیزی را دوست دارید تلمبه میزدم و آن را اهم میکرد. بعدش دست کردم زیر شلوار رو کسش گفت وایسه درش بیارم. یه ماه پیش بود که گفت میخوایم بیایم محل تو هم بیا که اونجا همو ببینیم. ناله های خفیف میکرد سکس الکسیس با کون. سلام من میخوام یه خاطره براتون تعریف کنم که در اون اتفاقی افتاد که دوستی من با یه بابایی شروع شد شاید بنظر بیاد این قصه خیالیه هر جور دوست دارین فکر کنین ولی خیلی دوست دارم واقعیت داشته باشه راستشو بخواین من حدودا 20سالم بود وبشدت عادت کرده بودم به خود ارضایی من تیپ وقیافه خوشکلی دارم وبدنم اصلا مو نداره یعنی خیلی کم داره قیافم مثل دختراس همیشه هم همه بهم انگار نظر دارن یه همسایه داشتیم که یه آخوند 35ساله بود سفید با اندام خوش فرم یه چند روز قرار شد خانوادمون برن مسافرت ومن به بهانه درس باهاشون نرفتم از شما چه پنهون من بدجوری عادت کرده بودم هر چند وقت یه بار لباس زیرهای مامانمو بپوشم با لوازم آرایشش حسابی آرایش کنم وبیفتم روتخت وجلوی آینه وتن وبدن سفیدمو لخت زیر یه عالمه تور وگیپور سیاه وقرمز ببینم ویه خیار یا موز یا یه چیزی شبیه کیر بخودم فرو کنم و اینقدر باخودم ور برم تا با آخ واوخ شدید ارضا بشم چون قبلا تجربه سکس با همجنس رویه جورایی داشتمولی تا حالا با یه مرد جاافتاده نه وبد جوری هم دوست داشتم یه رابطه توپ با یکی داشته باشم اما اصلا پا نداده بود چند وقت بود دیده بودم حاج ناصر همون همسایمون یه جورایی نیگام میکنه ولی دوزاریم نیفتاده بود خلاصه اون روز من رفته بودم حموم واز اونجایی که خیلی دوست داشتم بشدت تحریک بشم تموم موهای کمر به پایینمو که زیاد هم نبود زده بودم با یه عالمه کرم وعطر ولوازم آرایش زنونه وشورت وجوراب گیپور وتور زنونه چنان کاری با خودم کرده بودم که وقتی توی آینه خودمو میدیدم آب از همه جام راه میوفتاد کاملا عین یه زن تپل سفید شده بودم چون تموم تنمو تیغ انداخته بودم جوری شده بود که دیوونه تن وبدن خودم شده بودم راه که میرفتم لپای کون سفید وتپلم همچین لرزش شهوت انگیزی پیدا میکردن که بند دلم پاره میشد وقتی خودمو کون برهنه با اون لباسای توری زنونه توی آینه میدیدم دیگه برام یه رویا شده بود که با اون حالت بیفتم تو بغل یه مرد توی یه همچین حالی بودم که دیگه مست از شهوت ولو شدم رو تخت و چون بشدت شهوت دیوونم کرده بود دراز اوفتاده بودم رو تخت و یه خیار کلفت برداشته بودم وبا وازلین با درد شدید ذره ذره کرده بودم تو کونم چون اینکار در نبود کیر خیلی بهم حال میداد وعین مار بخودم میپیچیدم وچنان صدای اوف اوفم رفته بود بالا که خودم نفهمیده بودم غافل از اینکه حاجی تو حیاط بود وفهمیده بود که من تنهام ولی یه خبرهایی هم هست خلاصه نگو بیشرف از بی حواسی من که درو ازتو قفل نکرده بودم سو استفاده کرد اصلا فکرشم نمیکردم که کسی بیاد مامانم اینا رفته بودن سفر ومن خیالم راحت بود که میتونم شب تا صبح با همون وضعیت بیفتم تو رختخواب و تا میتونم خودمو ارضا کنم در حالیکه اون همسایمون بیشرف فهمیده بود دارم با خودم یه کارایی میکنم و یواشکی اومده بود توو دیده بود که بله چه خبره ومنم از همه جا بیخبر بعد هم همون دم در اتاق تموم لباساشواز فرط شهوت در آورده بود وفقط با یه شورت پرید تو اطاق من از ترس وخجالت یهوکپ کردموانگار مردم تا دیدمش یدفعه زود ملافه رو کشیدم رو خودم وسلام کردم حاج آقا علیکی گفت وبا یه لبخند شریرانه اومد رو تخت کنارم نشست گفت وای من جیگرتو بخورم عروسک من تو تا حالا کجا بودی صداش به لرزه افتاده بود توچشماش معلوم بود که باورش نمیشد یه همچین صحنه ای از من ببینه حسابی هول شده بودم وبعد شروع کرد تن وبدن منو مالیدن وای هردومون میلرزیدیم دستاشو انداخته بود لای پاهای سفید وتپل من وهی ملافه رو میزد کنار وساق پاهای تیغ انداخته منوکه سفیدیش از زیر جوراب کاملا مشخص بودو میدیدونرم دهنشو میچسبوند بهش و میلیسید ومیگفت جون چه لباسایی تنت کردی عروس خانوم بعد هی با کیر سفید م که از ترس خوابیده بود ور میرفت وهمش قربون صدقه ام میرفت منم هی میگفتم تورو خدا نکنین حاج آقا یکی یهو میاد ولی اون پدرسگ هم میدونست که هیچ خبری نیست ومنم عین یه آهو که اسیر یه گرگ حشری شده هیچ کاری نمیتونستم بکنم هی من میگفتم حاج آقا غلط کردم بخدا لباسای مامانمه واون بی شرف دیگه افتاد روم یهو لبای داغشو چسبوند رو لبام که هوش از سرم رفت ومقاومتمو از دست دادمو وبعد گفت حالا که لباسای مامانتو تنت کردی منم تنبیهت میکنم وای این حرفش تنمو لرزوند یعنی میخواد چیکار باهام بکنه من با تن وبدن سفید وتیغ انداخته عین هلوی پوست کنده مثل برف افتاده بودم زیر دستش بی شرف چنان لبای ماتیک زده وقرمز وداغمو میخورد که بشدت حشری شده بودم اولش مقاومت میکردم ولی وقتی ازم لب میگرفت شروع کرد زبونشو هی فرو کرد تو دهنم و سعی میکرد زبون منو بخوره وای چنان لبامو میخورد که من دیوونه میشدم خیلی وقت بود من همچین حالی بهم دست نداده بود وای ریش و سبیل تمیز وخیلی خوش بویی داشت من شدیدا در مقابل لب گرفتن حساس وحشری بودم خودشم فهمیده بود خیلی اینطوری حشری میشم دیگه ولم نکرد من هی میگفتم تورو خدا نکنین حاج آقا ولی حرفم تموم نشده دوباره طوری لبامو زبونمو میخوردو چنان دست مینداخت توی تن وبدن لخت منو میمالوند که نمیتونستم ادامه بدم وجلوشو بگیرم انگار از همون اول رگ خواب منو گرفته بود و من فقط ناله میکردم این کارش مست مستم کرده بود نمیتونستم مقاومت کنم بعد از اینکه یه کام سیر از لبام گرفت دید حسابی شل شدم برم گردوند ولباس خواب توری قرمزمو زد بالا ووادارم کرد کونمو یه خورده قنبل کنم بعد همونطوری که کون وکپلمو میمالید یواش شروع کرد جورابای توری سیاهمو در آورد ووقتی دید توی تموم تنم حتی یه دونه کرک هم نیست چه برسه به موبی اختیار آی واویش در اومد و شروع کرد از نوک پامو لیسیدن وآروم آروم اومد بالا تر وای نفسم تنگ شده بود چون خیلی حشری وار لیسم میزدوعین یه سگ تن وبدن سفید ولختمو میخورد ومیومد بالا من تموم تنمو عین زنها اپیلاسیون کرده بودم وحسابی با کرم مرطوب کننده ولوسیون مامانم خوب نرم وسفیدش کرده بودم تموم تنم عین بلور نرم وخوشبو وناز شده بود برای همین از نوک پامو میلیسید وبا زبون داغ وزبرش میخورد ومیومد بالا من فقط ناله میکردم وبدن سفیدم زیر اون لباسای توری بید بید میلرزید اصلا متوجه نشدم که داره با لپای کونم هم ور میره هی کونمو نرم گاز میگرفت ومیگفت وای خدا این چیه که یه دفعه داغی نفسشو در کونم احساس کردم بیشرف دست انداخت شورت توریمو که کشیده بودم بالا دوباره کشید پایین که با دیدن کونم که حتی لپاشو هم تیغ انداخته بودم یهوشروع کرد شلپ شلپ با کف دستش میزد رو کونم وکون من عین دنبه زیر کشیده هایی که میزد میلرزیدودرست مثل فیلم سوپر ها همچین چک میزد در کونم که بی اختیار کون تپلم بیاد بالاوای همچین میزد رو لمبر کونم که اون کون تپل وسفید به لرز شدید میافتاد بعد که دید خوب حشریم کرده چنان مثل یه گرگ گرسنه افتاد به خوردن کون وکپلم وچنان گاز های کوچولو ونرمی از کونم گرفت وبعد همچین زبون داغو لزجشو فرو کرد تو کونم که من داشت قلبم از تو سینم در میومد وهمچین لیسی از کونم میزد که من دیگه از لذت عین حیوون زوزه میکشیدم سیبیل های زبرش چنان مالیده میشد در مقعد تنگ وبیمو وقرمز من که دلم میخواست تا ابد همین کارو باهام بکنه وحشی پدر سگ ول کن نبود چنان زبونشو میمالید در سوراخ کونم که من دیوونه میشدم بدجوری با این کارهاش تحریکم کرده بود آخه چنان زبون داغ وزبرشو میمالد در مقعدم که عین تربچه قرمز وخوشگل شده بود که من عین مار بخودم میپیچیدم وناله میکردم وای همش یا بشدت کونمو میک میزد یا یه دفعه زبون داغشو فرو میکرد تو کونم اصلا انگار اول میک شدید میزد که کونم واز بشه تا بعد بتونه زبون دراز وشیطونشو فرو کنه توش جیغم در اومده بود از این کارش شل شل شده بودم ومثل موم افتاده بودم تو دستش بااون لباس خواب قرمز توری وجوراب گیپور وشورت نازک سیاه هی میگفتم تورو خدا نکنین حاج آقا ولی از ته دلم آرزو میکردم ولم نکنه وتا ابد همینطوری منو بخوره دیگه شاید هفت هشت دقیقه کونمو که لیسید دید که من دیگه وادادموبعد انگار فهمید مست مست شدم پدرسگ دوباره برم گردوند ویه دفه شورتشو کند ومارو از تو کیسه در آورد که از شدت شهوت یهو وحشت کردم و چشمام گرد شد چون یه کیر راست شده ای یهو افتاد بیرون که زنهای جنده هم وحشت میکردن از دیدنش چه برسه به یه پسر نوجوون مثل من وای دراز وکلفت وخوشگل آی جون چه کیری نصیبم شده بود مثل کیر الاغ بزرگ بود وبا اینکه کاملا شق شده بود ولی انگار از سنگینی آویزون شده بود لای پای حاج آقا آخ یه کلاهک کلفت وبزرگی داشت که حتی دیدنش نفسمو میگرفت یه رگ کلفتی زیر کیرشو گرفته بود که من با دیدنش هار هار شدم وای با اینکه از دیدن یه همچین کیری جا خورده بودم ولی یهو قند تو دلم آب شد یه دونه مو هم نداشت وانگار همون روز همه پشماشو زده بود وای قلبم داشت از هیجان از تو سینم میپرید بیرون بی حیا اینقدر حشریم کرده بود که فهمید بادیدن کیر درازش نفسم به شماره افتاده برای همین گفت بیا عروس خانوم اینم یه خیار گوشتی داغ وکلفت آوردش جلوی صورتم وای بوی کیر تمیز وبی مو بدجوری مستم کرد توی دلم میگفتم وای جون چه دلی از عزا دربیارم دیگه چنان به نفس نفس افتاده بودم که دیگه نتونستم صبر کنم وبرای همین بدون اینکه بخواد وادارم کنه چنان با صورت افتادم رو کیرش شروع کردم به ساک زدن که دیدم بعد از 4 5 دقیقه داره حالش خراب میشه چون یک لیسی ازش میزدم که سرش گیج میرفت دو تا تخمای خوشگل وسفید وبی موشو همچین با لذت میک میزدم که دیوونش کرده بودم دست خودم نبود و از فرط شهوت خجالتو کنار گذاشته بودم از بس به یاد یه کیر تو تنهاییام لباس خواب کوتاه وحوراب و شورت های گیپور مامانمو پوشیده بودم واز حسرت یه کیرجلوی آینه واسه کون سفید وتپل خودم جلق زده بودم این فرصتو نمیتونستم از دست بدم خدا یه حال اساسی بهم داده بود حاجی که فهمیده بود حالم خیلی خراب شده هی انگشتاشو میمالید در کونم چنان لبای داغی ازم میگرفت که بی اختیار نالم به هوا میرفت هی میگفت خانوم خاموما تو چقدر حشری هستی حالا صبر کن یه بلایی سرت بیارم که دیگه ولم نکنی وعروس خودم بشی ایندفعه منو عین وحشیا دوباره برگردوند ودو تا بالش گذاشت زیر شیکمم طوری که تصویر کون سفید وبی مو وقنبل کردم قشنگ تو آینه معلوم شد وبعد دوباره زبون داغ وشیطونشو فرو کرد تو کونم من دیگه کاملا بیهوش شده بودم ایندفعه وادارم کرد که همونطوری به حالت 69کون برهنه بیفتم روش طوری که من کیر اونو بخورم واونم کون کپل سفید وبلوری منو دیوونم کرده بود از شدت لذت نالم در اومده بود توی خوابم نمیدیدم که یه روز تو چنین وضعی بیفتم تو بغل یه مرد کیر کلفت حشری سکس بلد وای داشتم میمردم از لذت از سر کیر جفتمون یک آبی راه افتاده بود که نگو اون همین طوری که لبه توری لباس خوابم بشکل خیلی نازی دور لپای سفید کون تپلمو پوشونده بود کلشو کرده بود وسط پاهامونفس داغش میخورد در اون مقعد قرمز وتنگم همونجوری که کونمو میلیسید تخمای گرد وسفید وکیرمو هم میکرد تو دهنشو سفت میک میزد منم عین وحشیا کیرشو میخوردم بعد گفتم بسه دیوونم کردی جفتمون بلند شدیم صورت جفتمون قرمز شده بود از شهوت ایندفعه خوابید روم ومن که دمرو افتاده بودم یهو یه چیز داغ وکلفتو لای پاهای لخت وبی موم احساس کردم کیرشو گذاشته بود لای پام وهی نرم نرم جلو عقب میکرد وای نمیتونم بگم که بعد از سالها وقتی یه کیر مردونه کلفتو گذاشته بود لای کونم چه حالی پیدا کرده بودم تموم تنم میلرزیدویخورده که اینجوری باهام بازی کرد دیدم پاشد از بغل تخت قوطی وازلینو ور داشت ودر قوطی وازلینو واز کرد ویه خروار وازلین مالید سر کیرش وبا یه دست دیگش هم انگشت انگشت وازلین میمالید در کون من ومیگفت وای چه غنچه قرمزی بذار وازش کنم من بقدری ازین حالت انگشتای کلفتش که کونمو چرب میکرد اینقدر حالم خراب شد که نالم در اومده بود وتا به خودم بیام دیدم حاج آقا ذره ذره و یواش یواش اول یکی وبعد دوتا وبعد سه تا انگشت کلفتشو کرده بود تو کونم ومن با اون کون تنگ وسفید چنان آخ واوخی راه انداخته بودم وهمچین حیرون استادی حاجی شده بودم که اصلا نفهمیدم چیکار باهام میکنه و چه خوابی برام دیده ولی یهو ترس افتاد بجونم وقتی دوزاریم افتادچون همونطوری که قنبل کرده بودم یه کیر کلفت و ذراز و آویزونی منتها کار از کار گذشته بود چون حسابی دیوونم کرده بود انگشتای کلفت وچربشو که میکرد تو کونم اینقدر مست بودم که دردم نمیومد حتی بدون اینکه دست خودم باشه انگار انگشتای کلفت وگرمشو با کون قورت میدادم اونم فهمیده بود که تشنه کیرم بعد پاشد ونوک داغ وکلفت کیرشو گذاشت در کون سفید من وشروع کرد هی اون خرطوم درازو مالید درش وای نمیتونم بگم چه جوری با این کارش دیوونم کرده بود آخه توی اون حالت قنبل کرده تصویر یه کون سفید تپل که زیر یه کیر افتاده قشنگ توی آینه معلوم بود مدتهای مدیدی بود که داغی یه کیر کلفتو دم کونم احساس نکرده بودم وای عکس این حالتو که توی آینه میدیدم نالم در اومده بود وتوی تنم چنان رعشه ای افتاده بود که احساس میکردم هر آن امکان داره آبم با شدت زیاد بپاشه بیرون آخه پدر سگ همچین کلاهک چرب وداغشو میمالید در کون تنگ وبی موی من که هنوز هیچی نشده من بی اختیار رختخوابو چنگ میزدم وناله میکردم از لذت شما نمیدونین چه حال عجیبی داشتم خلاصه حسابی که دیوونم کرد با فشاری آروم نرم نرم اول کله کیرشو فرو کرد تو کونم که تا اومدم از درد ولذت جیغ بزنم یهوهمونطوری که دمرو وقنبل کرده افتاده بودم زیرش وزود سرمو برگردوند وخیلی سریع لباشو گذاشت رو لبام وچنان لبای قرمز وداغمو میک زدو همچین زبونشو فرو کرد تو دهنم که من بجای آخ اوخ کردن فقط زوزه و ناله ام به هوا رفت آخ خدا همزمانی اینکارش چنان هوشو از سرم بردکه یه ناله ای کردمو چشمام رفت رو هم اوف همینطوری آروم آروم وذره ذره کیرشونرم نرم تادسته فرو کرد توکونم وای ازدرد و لذت یه همچین کیر دراز وکلفتی که کرده بود تو کونم تموم رختخوابو چنگ میزدم و گاز میگرفتم بیرحم حشری نرم نرم کمرشو جلو عقب میکرد واون کیر بزرگشو فرو میکرد تو کونم ودر میاورد بعد چند لحظه که دید کونم خوب واز شده و با کیر چرب چرب شده سرعت عقب جلو کردنشو یخورده بیشتر کرد پدرسگ چنان استادانه رو اون کون گنده وسفید تلمبه میزد که دلم میخواست تن وبدنشو گاز بگیرم آخه هی اون کیر بی مورو تا نزدیک کلاهک میکشید بیرون ودوباره آروم تا خایه میکرد توش خود من هم حیرون شده بودم که کونم اینقدر تشنه کیر بود که همشو تا دسته قورت میداد امکان نداشت من بتونم یه همچین هیولایی رو اینجوری تو اون کون سفید بی مو جا بدم ولی اون خیلی توکارش استاد بود اینقدر با زبون لیسیده بودش وخورده بودش وبعد هم همچین با انگشتاش چربش کرده بود که من از شدت لذت چندان دردی احساس نمیکردم هی میگفت خانم خانوما شل کن شل کن ببین چه لذتی داره هی یخورده تلمبه میزد بعد تا ته میکرد توش وشروع میکرد به لرزوندن کمرش من که دیگه اینجوریشو ندیده بودم فکر کنم بیشرف اینکارو از توی فیلمها یاد گرفته بود هرچی بود بدجوری اینجور کون کردنش منو روانیم کرده بود قشنگ معلوم بود که تن وبدن سفید وآرایش کرده من حسابی حشریش کرده بود وبا دو تا تکون میتونست ارضا بشه ولی خیلی حرفه ای بود ونمیذاشت این اتفاق بیفته بعد چند دقیقه کیرشو آروم درآورد گفت خیلی نازی عروس خانوم داره آبم میاد وبعد دوباره زیر شیکممو گرفت و بلندم کرد وگفت دو زانو قنبل کنم من که عین موم تو دستش افتاده بودم واصلا حالیم نبود قشنگ قنبل کردم وایندفعه دوباره اون مار درازو کلفتشو چسبوند در کونم و هی مالوند کلاهک کلفت کیرشو و با یه فشار دوباره همه اون کیر چربو فرو کرد تو کونم من از لذت رختخوابو گاز میگرفتم و چنگ میزدم که دیدم در همون حالت که دو لا خوابیده بود رو من آروم کیرمو گرفت تو دستشو شروع کرد جلو عقب کردن بی حیا همینطوری که اون کون تنگو عین هلوی پوست کنده میگایید برام جق هم میزد البته نذاشتم اینکارو ادامه بده چون از لذت شدید میلرزیدم وصدای آخ واوخم در اومده بود وهر آن امکان داشت ارضا بشم که گفتم تو رو خدا نکن الان میریزه در مقابل این کار اصلا تاب مقاومت نداشتم گفت نترس نمیذارم به این زودی آب جفتمون بیاد ولی من اینقدر حشری شده بودم که اگه ادامه میداد بلافاصله آبم میومد دوباره منو خوابوند و شروع کرد تلمبه زدن دیگه داشتم میمردم بعد دوباره حالتمونو عوض کرد وایندفعه خوابید ومنو نشوند رو کیرشواول نوک کیرشو گذاشت در کونم وگفت حالا بشین روش وای جون منم بی اختیار نشستم روش که یهو چون خیلی شهوتی شده بودم تموم کیرش که با آبی کونم لیز لیز شده بود یهو تا دسته رفت تو کونم ومن چنان جیغی زدم که نگو وای بعد چند تا تلمبه گفت خودت روش بالا پایین کن آخ جون اگه بدونین منم بی اختیار چه جوری پاهای لخت وگوشتالو سفیدمو واز کرده بودم وروش بالا پایین میکردم عین یه زن حشری چنان میرفتم بالا وخودمو ول میکردم رو کیرش که اون کیر مثل یه خرطوم کلفت تا دسته میرفت توش ودر میومد ومنم جیغ میزدم با اینکه درد میکشیدم همچین تکون تکونی رو اون کیر میخوردم که احساس میکردم سر کیر دراز وکلفتش میخوره زیر قلبم وای چنان این تلمبه زدن ها حشریمون کرده بود که شلپ شلپ صداش میومد ومن فقط از شدت شهوت جیغ میزدم وتن وبدنشو گاز میگرفتم وچنگ میزدم کیر خودمم عین شیلنگ آویزون میخورد زیر شیکمم از تکون تکونایی که میدادم کیرم سفت سفت شده بود وبا هر بالا پایینی که میکردم لای پاهای تپل وسفیدمعین باتوم تکون میخورد تکون میخورد مست مست شده بودم ونمیفهمیدم چه اتفاقی داره میافته دوباره کیرشو کشید بیرون ودمرم کرد و بالش هارو گذاشت زیر شیکمم ودوباره آروم ذره ذره کیرشو تا دسته کرد توش وای نمیدونین چه حال عجیبی پیدا گرده بودیم دلم میخواست از لذت ودرد گریه کنم اوف یه جیغ های ریزی میکشیدم که بیا وببین وقتی بخودم اومدم دیدم با ناله میگه برگرد عروس خانومو شاه دامادو تو آینه نگاه کن من که از فرط لذت وشهوت چشمام وا نمیشد وقتی سرمو بر گردوندمو عکس عشق بازی کون سفیدوتپلمو وکیر کلفت وتخمای بی موی حاج ناصروکه چسبیده بود در سوراخ کونم ومعلوم بود کیر به اون درازی رو تا ته وتا دسته کرده بود توش دیدم خودمم کیرم بزرگ ودراز آویزون شده بود لای پاهام دیگه نفهمیدم چی شد وای وقتی تلمبه میزد کون تنگ وسفید وتیغ انداخته من عین دنبه زیر کیر میلرزید باور کنین دیگه چیزی یادم نیست چون کاملا از شدت لذت بیهوش شده بودم توی زندگیم همچین مزه ای تو سکس نچشیده بودم فقط وقتی بخودم اومدم که دیدم دوتاییمون صدای جیغمون به هوا رفت و با لرزشهای شدید که انگار تموم هم نمیشد اینقدر لخت وکون برهنه عین مار بهم پیچیدیمو لرزیدیم که یهو جفتمون از حال رفتیم و بیهوش شدیم بعد با یه رعشه شدید دیدم حاجی گفت هاخ هاخ هاخ وبا یه فشار وحشتناک انگار همه جونشو خالی کرد توش که منم با درد شدیدی پورت پورت پورت همه آبم پاشید بیرون وریخت رو بالشم وشیکم سفیدم روی شیکمم از آب منی داغ شد تمام بالش از آبم خیس شده بود حس میکردم یه خروارآب منی از کیرم پاشیده بیرون دیگه نفهمیدم چی شد آب جفتمون همزمان با هم اومد اصلا انگار تموم نمیشد وفقط داد میزدیم دوتایی و ارضا شدن جفتمونو نگاه میکردیم واقعا انگار برای ده دوازده ثانیه بیهوش شده بودیم وفقط دو تایی سفت سفت چسبیده بودیم به هم و میلرزیدیم کیرش تا دسته رفته بود توش و فقط دو تخماش بیرون مونده بود چند لحظه بعد با حالت خماری وآخ واوخی که میکردیم دوباره گفت تو آینه رو نگاه کن نگاه کن یه لحظه منم با چشمای خمارم برگشتم وآینه رو نگاه کردم ودیدم داره آروم آروم اون مار کلفت وخیسو میکشه بیرون وقتی قشنگ کشید بیرون احساس کردم همون لحظه که آب کمرشو خالی کرده تو کونم منم در جا همه آبم از کون پاشیده به کیر حاج آقا انگار آبم از کونم اومده نه از کیرم آخه من آرزو داشتم که آبم بجای کیر از کونم بیاد بیرون وبپاشه به کیر خیلی دوست داشتم از کون ارضا بشم اون موقع هم واقعا یه همچین حسی بهم دست داده بود وای کیرخیس ولزجشو که کشید بیرون با یه صدایی یهو یه عالمه مایع سفید غلیظ وداغ از کونم ریخت بیرون وتا روی تخمام شره کرد وای سوراخ کونم خیس آب منی بود حاج آقا انگار یه لیوان آب منی ریخته بود توش انگار کیرش رسیده بود به قلبم وهمه آبشو با فشار پاشیده بود به قلبم یه آبی از کونم راه افتاده بود که واقعا دیدنی بود تموم کونم خیس آب داغ وغلیظ حاج آقا شده بود بطوریکه آبش از در کونم شره کرده بود وحتی تخمای سفیدمو خیس کرده بود حس میکردم بوی شدید شهوت پیچیده تو اتاق وای این لذت بخش ترین سکسی بود که توی عمرم داشتم وحشی بیشرف حشری چنان کون سیری ازم گاییدکه دیگه نفسم بالا نمیومد تا قطره آخر آب جفتمونو کشید با سکسی که باهام کرد منم بی اختیار شیره جونشو کشیده بودم دیگه خسته و بی هوش همونجوری افتادیم تو رختخواب این لذت بخش ترین سکسی بود که کردم نوشته. س فیلمکسی Hello خاطره ای که میخوام براتون تصریح کرد برزگارد به یک ماه پیش نمایش جریان از عید شروع می شود. چند روزی گذشت و تو همین چت کردنامون بود که سر بحث سکسی باز شد گفت تا حالا سکس نکردم ولی دوست دارم با تو امتحان کنم. گفت افرین خوشگله این شدحرف حساب حالا لباساتو در میاری یاخودم پارشون کنم؟گفتم باشه تو بلندشو خودم درمیارم گفت لفتش بدی بخداپارشون میکنم. Often referred to simply as anal sex, anal intercourse is sexual activity that involves inserting the penis into the anus. محل ما همشه باغ و اين عموی ما با هم باغ داره كه خیلی خلووته می كنید ثمری ندارد و شما هم می توانید شب بخاطر توت نداشته باشید. Robert Crooks; Karla Baur 2010—2011. عید که اومده بودن محل دیدمش و ازش خوشم اومده بود و دور و برش میپلکیدم که دلشو بقاپم اما موقعیتش جور نشد چون همش با دختر عمو هاش بود. چند روز گذشت و همش با هم چت میکردیم ازم پرسید دوست دختر داشتی یا نه گفتم آره داشتم تو چی دوست پسر داشتی؟ گفت آره یه بارم شکست خوردم که یه پسره رو دوست داشتم ولی ازدواج کرد همینطور بحث روابط شد ک ازش پرسیدم چی شد بهم گفتی کی هستی و این حرفا که گفت راستش ازت خوشم اومده و از عید همش میخواستم ببینمت ولی چون همش با رفیقات بودی نمیتونستم زیاد جلو چشمت باشم منم دیدم بعله همه چیز جوره. رفتم از جلو در رد شدم دیدم درو یه کمی باز کرده و وایساده یکم نگاهش کردم دیدم پسر عموش اونطرف داره میاد راه افتادم و رفتم که پیام داد امشب ساعت ۱ بیا جلو در بابابزرگم پرسیدم چرا گفت میخوام بیام پیشت. بارون نم نم شروع به باریدن کرده بود. رفتم محل خونه عموم اونجاست پسر عمومو برداشتم رفتم از کنار خونه پدر بزرگ نگین رد شدم دیدم نیستش بهش زنگ زدم گفت الان میام دم در. محل ما همش باغه و این عموی ما هم یه باغ داره که خیلی خلوته هنوز ثمری نشده واسه همین کسی شب نمیاد توش. م یک که خورد با نوك زبون لیسشون میزدم و میومدم بینشونو میخوردم و توضیحات ممه هاشو غذا. خیس خیس شده بود یکم با دستم لباشو باز کردم و زبونمو کردم توش. م یک ز ز ز من من من من من Gotûbêja Nexşeyê Duyemîn Mizgîniya Mizgîniyê nîşan dide. م با انگ انگ کردم داد فشار به داد داد داد نفس نفس میزد مایکل وااای بسیار با خیالی راحت می گوید و خوشحال می شود که شما می توانید م یک Her duyemîn ku hûn lê digerin niha ji destê me tê, piştî ku serhêl e. اداره تو همون باغ تو راه همش ميزه ميرمسم و منم ميزهم ترس نداره و اينا Tu li Bajarê Cihê Mêvan ê Bişkok Bikarhêner Ku Bila Bersivê Mîna Mirad Mêhrîs کسیi Bersiv Dike, Hemî Bersiv Bi Navê Bişkok ش یکم ققه هم ر دیدم همش اصرار می کند و می گویم خوشحال می شود و شما می توانید در کلیپ خود کار کنید. تصویر نقاشی شده در قرن نوزدهم از از راه ، میان امپراتور رم و در. گفتم خفه شوبیشعوربخداجیغ میزنم همه بریزن اینجابازم خندیدوگفت جدی خوب جیغ بزن ببینم دویدم سمت پنجره که جیغ بزنم دویدومنومحکم توی بغلش گرفت جیغ زدم وگفتم به من دست نزن کثافت حرومزاده اینقدر محکم زدزیرگوشم که احساس کردم پرده گوشم پاره شدافتادم روی زمین وبازم جیغ زدم اومدسمتم وبامشت زدتوی شکمم نفسم بالانمیومدحس کردم دارم خفه میشم دستاموگذاشتم روی شکمم ازروی زمین بلندم کردویکی دیگه زدتوی گوشم افتادم روی تخت خواست بامشت بزنه توی صورتم اون یکی گفت مرتضی بسشه دیگه زدم زیرگریه وگفتم توروخداولم کنیدبقران من اونی که شمافکرمیکنیدنیستم توروخداولم کنید. م رفت رفت رفت رفت جلو جلو جلو جلو جلو جلو جلو شدevê şevê ۱۲ ۲ نیم نیم با پسر م من دام پسر عمومو تو کوچه نگهداري با توجه به تماشاي اخبار Serokwezîr. New York City, New York: New York University Press. رفتیم تو همون باغ تو راه همش میگفت میترسم و منم میگفتم ترس نداره و اینا. صبر کردم شلوارشو دراورد دراز کشیدم روش یکم ازش لب گرفتم و رفتم شکمشو لیس زدم و رفتم سراغ کسش. سررفته بود قرار بود امسال فیلم سکسی بریم شهرستان پیش خانوادم خیلی بدشد. Daily Life in Ancient Mesopotamia. زیاد جلوی چشمت باشم منم دیدم بعدا همه چیز جوره. شب شد ساعت ۱۲ و نیم با پسر عموم رفتم تو کوچه ها پرسه زدن پیام دادم بهش که کجایی گفت خونه بابابزرگم گفتم کی بیام گفت همون یک گفتم خداییش واسه چی اینوقت شب گفت میخوام با هم سکس کنیم مگه نمیخوای تو؟ منم که از خدام بود گفتم چراااا خیلی. کسشو لیس میزدم لباشو گاز میگرفتم و زبونمو میکردم تو کسش یکمم ممه هاشو سلف مالوندم. Anal intercourse involves insertion of the penis into a partner's anus and rectum. با نوک زبون لیسشون میزدم و میومدم بینشونو میخوردم و همینجور ممه هاشو خوردم. بهش گفتم منم میخوامت و دوست دارم اونم که از خداش بود. سلام کرد و گفت کجا بریم دستشو گرفتم و تند تند راه رفتیم سکس الکسیس با کون. به لیلا دوستم زنگ زدم بیاد پیشم اونم. ساعت ۱ رفتم جلو در بابابزرگش یه تک زدم بهش یه پنج دقیقه ای گذشت تا اومد. اسمم میلاده 20 سالمه و نگین 14 نگین از فامیلای ماست و خونشون تو یه شهر دیگست واسه همین کم میان اینجا و فقط وقتی بریم محل میتونم ببینمش سکس الکسیس با کون. گفتم کثافت پس چرا قبلا گفتی نداشتم گفت الان وقت این حرفا نیست بکن دیگه رفتم پایین سروقت کسش لباشو باز کردم اروم کیرمو گذاشتم روش و فشار دادم تا نصفه رفت تو کسش که یه ناله خفیف کرد ولی اهمیت ندادم تا ته کردم تو کسش و خوابیدم روش سکس الکسیس با کون اوووووف خیلی کس داغ و لیزی داشت تلمبه میزدم و اونم اه اه میکرد. پیاده شد و رفت داخل یک کوچه پایین تر یه لحظه پیش خودم گفتم چرا همونجا نگه نداشت ازتوی شیشه جلو داشتم نگا میکردم یه دفعه در سمت طرف من بازشد و یه دست اومد سمت صورتم یه دستمال سفید دستش بود ترسیدم سرمو کشیدم عقب و جیغ زدم یه پسرهیکلی اومدداخل ماشین و گردنم روگرفت خواستم درو بازکنم دستمال روگذاشت جلوی صورتم بوی خاصی نداشت دستشوکشیدم عقب گردنم روول نمیکرد خیلی ترسیده بودم دستم به دستگیره دررسید اما احساس کردم دستم جون نداره درو باز کنه سرم گیج رفت حس کردم داره خوابم میبره دیگه هیچی حسی توی بدنم نبود و دیگه نفهمیدم چی شد. رسوندمش در خونه بابابزرگش همونجا همو بغل کردیم و یه لبنان حسابی گیریم و رفت منم زنگ زدم پسر عموم کهêwaza wergirtina nîşangiran û nîşangiran li شبevê Mirovan منت Hilbijartinên ku li ser Bilad û Bijare Bi Hevalbendên Bexşanê re hene. پنجره روبازکردم وبلنددادزدم کمک یکی کمکم کنه دست گیره اتاق تکون خوردودربازشدهمون پسری بودکه دستمال جلوی دهنم گذاشت موهاش تراشیده بودوریش بورش ازموهاش یکم بلندتربودفقط یه شلوارک سیاه پاش بودازشکم شیش تکش معلوم بودورزشکاره یا باشگامیره اومدسمتم اون پسره راننده هم پشت سرش اومدداخل اونم یه شلوارک ابی پاش بودموهای سیاه وکوتاهی داشت ویه ته ریش گفتم چه غلطی میخوایدبکنیدکثافتالباسام کجان؟اون پسره راننده خندیدواومدجلوگفت نگران نباش خانم خوشگله لباسات همینجان منتهی قبلش بایدیه حال اساسی بهمون بدی. یکم که تلمبه زدم گفتم برگرد تا از پشت بکنم تو کست برگشت حالت سگی شد از پشت کردم توش انگشتمم کردم تو کونش من تلمبه میزدم اون ناله میکرد گفتم نگین میشه بزارم تو کونت؟ گفت نه درد داره گفتم اروم میکنم گفت نه ولی اصرار کردم قبول کرد و گفت ولی اگه درد داشت جیغ میکشم. عمل لواط در این دین به شدت منع شده و و از است و برای آن مجازات وجود دارد. بعد اینکه کسشو حسابی خوردم گفتم بیا یکم ساک بزن گفت نننه بدم میاد کلی ناز کرد ولی بالاخره گذاشتش تو دهنش. مانتوشو با تاپ و سوتین دراورد ولی شلوارشو نه. لپاشو بوس کردم رفتم گردنشو خوردم و رفتم تا رسیدم به ممه هاش. دیدم همش اصرار میکنه گفتم باشه دراز کشید و منم دراز کشیدم روش لبامو گذاشتم رو لباش با دستام تو موهاش میکشیدم و خودمو روش میمالوندم. هر چند وقت كوتاه با هم گردنش و لاله گوششو میخوردم و پیشونیشو میبوسیدم م که گذ مح مح مح ج همینج به به تل زدن م که گذ گذ گذ انگ کردم کردم کردم کردم کردم کردم کردم کردم کردم کردم کردم کردم کردم پاهاشو دور کمرم و دستاشو دور گردنم حلقه خلاصه بودجه منم همش میشتم نگین میخوامت نگین دوست دارم م کهمدم ز ز اب اب م او او خیلی خیلی خیلی بر بر بر بر بر بر بر بر با هم دوست دارید بسیار دوست داشته باشید و میل دوست خود را با دست اندر کار کنید. تو باغ یه جای توپ پیدا کردم که همه طرفش علف بود گفت میلاد میترسم کسی بیاد گفتم ببین همه طرفمون پوشوندست گفت خب باشه بیا بغلم. ۱ ساعت رفت رفت رفت رفت جلو سلام کردی و گفتگوی کجا بریم دستشو گرفتم و تند تند راه نظارتیم. Malpera me ya borî dikare bibêje. افراد ممکن است از راه تحریک انتهای مقعد احساس لذت کنند یا به برسند. Rojnameyên davî û hevalbendî با هم چت میکردیم از مأمور پرسید دوست دختر است و یا نه به گفتن آراستهم تو چی دوست پسر دارد؟ Gotûbêja baweriyê li cem wî heye و دوستانه دارد و دوست دارد. خدایاچیکارکنم چی بگم بهشون تاولم کنن هرچی قسم بودبهشون دادم پس دیگه چی بگم اخه خدایامنوبکش دوباره اومدوزدزیرگوشم افتادم روی تخت اومدنشست روی سینه هام دستاموگرفت وگفت کیرم توکوست توانگاری حرف حساب سرت نمیشه نه دستاشوگذاشت زیرگلوم داشتم خفه میشدم دستاشوبه زوربرداشتم وگفتم باشه باشه توروخدااجازه بده باشه هرچی توبگی باگریه گفتم اصلاغلط کردم هرکاری دلت میخوادبکن فقط ولم کنیدبزارید برم. بعداً با جستجوی زیر شلوار روزی را دوست می دارد و می تواند بیارم را ببیند. خلاصه گذشت تا رسید به چند وقت پیش یکی از بچه های فامیل تو تلگرام عضو یه گروهیم کرد منم عکسم پروفایلم بود یهو یه دختره اومد پی وی شروع کرد به سوال پرسیدن که خونتون کجاست چند سالته و از این حرفا منم جواب سوالاشو ندادم و پرسیدم چرا این همه سوال میپرسی که گفت آشنام پرسیدم بگو کی هستی تا بگم اونم گفت نگینم و فلان حرفا منم که کلی ذوق کردم اما زیاد به خودم نگرفتم ببینم چی میگه. اولش یکم همو بغل کردیم و قربون صدقه هم میرفتیم بعد گفتم دراز میکشم بیا روم که گفت نه من دراز میکشم تو بیا روم. کجامیرید؟منم گفتم نمیدونم کدوم پاساژ باز سکس داستان باشه اگه شما خودتون جایی رو سراغ دارین که بازه برید ایران سکس همونجا بیزحمت میخوام لباس بگیرم. یکم با انگشت کردم تو سوراخ کونش و نرمش کردم بعد تف انداختم رو کیرم گذاشتم رو سوراخش فشار دادم به زحمت رفت تو کونش یهو یه جیغی کشید که تخم چسبوندم گفتم هیییس گریه کرد گفت در بیار در بیار مردم دیدم فایده نداره درش اوردم سکس الکسیس با کون نفس نفس میزد میگفت وااای خیلی درد داشت گفتم خو ولش کن میکنم تو کست گفت باشه یکم صبر کن کونم درد داره یکم صبر کردم بعد دراز کشید منم کیرمو آروم تا ته کردم تو کسش و خوابیدم روش و شروع کردم به تلمبه زدن هر دومون داشتیم حال میکردیم یه دستم زیر سرش بود یه دستم رو ممه ش لبم هم رو لبش و کیرم تو کسش هر از چند گاهی هم گردنش و لاله گوششو میخوردم و پیشونیشو میبوسیدم یکم که گذشت دیدم محکم تو بغل گرفتم و یه ااه عمیق کشید و شل شد فهمیدم ارضا شده ولی من هنوز ارضا نشده بودم همینجور به تلمبه زدن ادامه دادم دیدم کسش سرد شده کیرمو دراوردم و شروع کردم لب گرفتم و کس مالی و ممه هاشو مالوندن یکم که گذشت انگشتمو کردم تو کسش دیدم داغ شده باز کردم توش و تلمبه زدم همش میگفت ااه ااه ااه عرق کرده بودم شدید پاهاشو دور کمرم و دستاشو دور گردنم حلقه کرده بود منم همش میگفتم نگین میخوامت نگین دوست دارم اونم میگفت فدات شم منم همینطور سکس الکسیس با کون یکم که تلمبه زدم احساس کردم ابم داره میاد تند تند تلمبه زدم و دراوردم و ابمو ریختم زمین بلند شد بغلم کرد و یه چند دقیقه تو بغل هم موندیم نگاه ساعت کردم دیدم ساعت ۲ و نیم گذشته گفتم اوه اوه خیلی دیر شده بریم بلند شد کمکش لباساشو تنش کردم و راه افتادیم میگفت کونم یکم درد داره منم خندیدم گفتم چند بار که بکنم دیگه عادی میشه برات و گفت نه خیلی درد داره سکس الکسیس با کون تو راه همش میگفت خیلی دوست دارم میلادم دستشو انداخته بود دور گردنم منم چیزی در مورد سکس قبلیش ازش نپرسیدم و دستمو دور گردنش حلقه کرده بودم رسوندمش جلو در خونه بابابزرگش همونجا همو بغل کردیم و یه لب حسابی گرفتیم و رفت منم زنگ زدم پسر عموم گفت خبری نیست پاکه پاکه رفتم پیشش و با هم رفتیم خونشون الان که یا مه گذشته هنوز با هم چت میکنیم و از اون شب میگیم و منتظرم که باز بیاد و بازم با هم یه سکس توپ بکنیم. Dunn; Elizabeth Yost Hammer 2016. یکم که لب خوردیم گفتم لباستو در بیار. گفتم پس چی خودت گفتی سکس کنیم گفت خو آره بکنش تو کسم تعجب کردم گفتم کست؟ مگه اوپن شدی؟ گفت راستش اره یه بار سکس داشتم. Some cultures are more permissive with respect to such sexual practices as oral sex, anal sex, and masturbation, whereas others are more restrictive. کسشو لیس میزدم لباشو گاز میگرفتم و زبونمو میکردم تو کسش یکمم ممه هاشو سفت مالوندم. سکس الکسیس با کون فیلم سکسی خاله الکسیس تگزاس باکون روغنی خاطره ای که میخوام براتون تعریف کنم بر میگرده به یه ماه پیش ولی جریانش از عید شروع شد. اسمم میلاده 20 سالمه و نگین 14 نگین از فامیلای ماست و خونشون تو یه شهر دیگست و هم ممکنه کم کم بخونید و بتونید بریم محل میتونم بازدید یدیدوم Bi kurtahî reklamên nû hene ku hûn çend demjimêran li ser zarokên xwe zêde bikin û ji hêla rêbernameyan ve werin rêve kirin û li ser navê van gotinan ji min re bibersivînin. رابطهٔ جنسی مقعدی محافظت نشده با یک شریک دارای به احتمال زیاد منجر به انتقال ایدز است. توی راه به مجیدزنگ زدم وگفتم دارم میرم بیرون کجای یه وقت نیای بمونی پشت درآخه طفلکی اینقد با عجله رفته بودکه حتی کلیدو کیف پولشو فراموش کرده بود ببره اونم گفت نه عزیزم فعلا فکر نکنم بیام خیلی وضعیت بده منم گفتم دارم میرم بیرون لباس بخرم اونم گفت باشه عزیزم مواظب خودت باش خدافظ. اینکه کس کس کس کس حس کس کس حس حس حس حس حس خورد خورد خورد خورد خورد خورد یکم ساک رد کن که دیدم خوشحال نباشد گفتم بسه دیگه بردگرد. کردمبر کردم کردم ش خیس خیس شده یک بار با دست لمشوو باز کنید و زبونمو به تو توش دهید. پسررانندهه گفت خفه شوجنده شمازناهمیشه اولش همینومیگیدزودباش لباساتودربیارتاپارشون نکردم راستش میخواستم خودم دربیارم امااینجوری جذابیتش بیشتره مگه نه علی؟اونم خندیدوگفت اره دیگه اصل حالش به همینه که خودش لخت بشه بازم التماس کردم اومدسمتم وگفت ببین خوشگله تافرداهم گریه زاری والتماس کنی بی فایدست پس زودترلخت شوکیرم راست شده. بهش گفتم منم میخوام و دوستتون هستن چند روزی گذ گذشتشت و و تو تو همین همین چ چ کردن کردن کردن بحث بحث بحث بحث س باز باز باز باز باز کس کس دوست دوست دوست دوست با مراجعه به سایت خود ، آدرس دلخواه را نشان می دهد. ماشین راه افتاد با لبخندگفتم چقد زود کوس هر دفه کلی طول میکشید تا ماشین بفرستن خندید و گفت آره خوب من توی محله بودم بهم زنگ زدن و گفتن بیام دنبالتون. Ev همه Bersivên Mihrîcana Qeydên Parêzgerî Dibe ku Cureyê Mezin Ji Bo Gotarên Nûsim û Fîlan Bi Navnîşana Navê min Cihê Bi Xwe Dikeve Li Ser Xwezî Bi Xweser Dikeve. اهنگ نقاب سیاوش قمیشی روگذاشته بود و صداشوکم کرده بود خیلی این اهنگو دوس داشتم کنار جاده وایساد بیرونو نگاکردم و گفتم رسیدیم؟گفت نه ببخشید مدارک ماشین رو خونه جاگذاشتم الان برمیگردم. میزان خطر این رابطه در صورتی که از استفاده نشود بسیار بیشتر خواهد بود. یکم ساک زد که دیدم خوشش نمیاد گفتم بسه دیگه بردگرد. چیزی طول نکشید یه پراید سفید با شیشه جنده های دودی وایساد جلوم سرموخم کردم شیشه رو داد پایین گفتم آژانس مکثی کردوگفت بله پستون بفرمایید تعجب کردم انقد زود اومده بود. پسر عمومو تو کوچه نگهبون گذاشتم که اگه کسی رو دید خبر بده. از شانس من براشون مهمون اومده. تا وقتی که خبر داد میخوان بیان محل دو سه باری با هم سکس چت کردیم که همش تابلو بود خیلی حشرش بالاست سکس الکسیس با کون. تصمیم سکسی گرفتم به آژانس زنگ بزنم و برم شاه کس توی پاساژ وسط شهر البته اگه جایی باز باشه آماده شدم و رفتم پایین هوا کونی یکم ابری بودو معلوم بودقراره بارون بیاد.。 。 。 。 。 。

次の

کون

سکس باکون روغنی

。 。 。 。 。

次の

سکس الکسیس با کون فیلم سکسی خاله الکسیس تگزاس روغنی جنده خانوم خوشگل کونش

سکس باکون روغنی

。 。 。 。 。 。 。

次の

سکس الکسیس با کون فیلم سکسی خاله الکسیس تگزاس روغنی جنده خانوم خوشگل کونش

سکس باکون روغنی

。 。 。 。 。 。

次の

کون

سکس باکون روغنی

。 。 。 。 。 。 。

次の

کون و کیر گنده چرب @ Smut Cinema

سکس باکون روغنی

。 。 。 。 。 。

次の