Fylkesmannen i vestfold. Tilbud til barn og unge i påsken

Kontakt oss

Fylkesmannen i vestfold

Vi har også tatt opp viktigheten av å følge opp og avslutte åpne kontroller fra tidligere år. Både som følge av økt hytteutbygging, men også som følge av økt turistsatsing generelt, ser vi økt ferdsel inn i villreinens leveområde. I tillegg var det en radikal forverring når det gjaldt å få erstattet helsefagarbeidere, noe som gjør at det er en stor kompetansevridning der faglærte erstattes av ufaglærte. I Vestfold og Telemark er det et voldsomt arealpress langs kystsonen. De regionale forumene sikrer at felles oppdrag løses effektivt, og at innsatsen ut mot kommunene er koordinert og med høy kvalitet. På dette fagfeltet er det derfor behov for møteplassar der embeta kan diskutere eigen praksis og motta styringssignal frå departementet.

Nächster

Feilmelding ØKS

Fylkesmannen i vestfold

I tillegg føres tilsyn etter introduksjonsloven, og avdelingen har også tilsyn med krisesentra og familievernkontorene. Det fagdepartementet som har instruksjonsmyndighet på et område har også ansvaret for ressurssituasjonen der. Vi klarte ikke fullt ut kravene til inntjening og antall tilsyn, men tatt i betraktning de utfordringene som sammenslåing gir, er resultatet greit. Statsbudsjettet viste at økningen i kommunenes frie inntekter i 2020 spises opp av økte demografikostnader. Fylkesmannen deltok på Øvelse Oslofjord i 2019, ei øving som var eit bidrag til å vidareutvikle Totalforsvaret. Informasjon, kunnskapsinnhenting, initiativ for forslag Fylkesmannen skal holde regjeringen og sentraladministrasjonen orientert om viktige spørsmål i fylket. Erfaringene fra 2018 og 2019 tilsier at dette kan bli et nytt produkt fremover Dagligvarehandelen ønsker mer av dette og ernæringsmessig utgjør søtpotet mye i energi pr daa avling.

Nächster

Kontaktinformasjon for fylkesmennene / fylkesleger

Fylkesmannen i vestfold

Tilbudet bør rette seg særlig mot småbarn i barnehagen og småskolen, men kan også gjelde eldre barn og unge som trenger tilbud i påsken. Husleie og driftsutgifter Samlede husleieutgifter har økt fordi vi har vært nødt til å skaffe tilleggslokaler som følge av stor nyrekruttering til kontorstedet i Tønsberg. Den langsiktige effekten er man for disse sakene imidlertid usikker på, og dette overvåkes fortløpende. Dialogmøter om Leve hele livet-reformen har bidratt til å belyse behovet for en planmessig tilnærming til utfordringene kommunene står overfor framover. Vi har oppnådd god måloppnåelse sett i forhold til omstillingsprosessen og at vi mistet flere gode medarbeidere på feltet i 2018-19. Vi har foretatt effektiviseringstiltak innenfor vergemålsområdet som har bidratt til reduksjon i antall journalposter.

Nächster

Feilmelding ØKS

Fylkesmannen i vestfold

Der er det no tre gonger så mange kommunar som i Vestfold. Dersom tips fører til at politiet bør involveres gjøres denne vurderingen av etatene. Dette er etter vår vurdering eit nasjonalt ansvar som både sentrale myndigheiter og politisk leiing bør prioritere høgt. Antall reviderte regionale vannovervåkingsprogram fra kapittel 3. Det er grunn til å peike på moglegheiten for overføring av tilsynsoppgåver fra sentral tilsynsmyndigheit innan samfunnsikkerhet og beredskap.

Nächster

Liste over Vestfolds fylkesmenn

Fylkesmannen i vestfold

. Fylkeskommunen har derimot i noen år hatt en del fokus på oversiktsarbeid og hjulpet kommunene i gang med systematikk. Grensejusteringen innebærer altså at inntektene faller mer enn utgiftene kan reduseres. Fylkesmannen vurderer det som positivt at så mange kommuner i Vestfold jobber med kompetanseplanlegging. Det er behov for å sikre fremdrift i arbeidet med ny forvaltningsordning for Hardangervidda, og det er behov for å styrke kravet og evnen til samordning på dette feltet.

Nächster

Tilbud til barn og unge i påsken

Fylkesmannen i vestfold

Målet for 2019 var tilrettelegging for undervisning hvor Medbyggerne kom inn i fagundervisningen for matte, norsk og samfunnsfag Det ble i 2019 utviklet en pilot på Re Videregående skole hvor Medbyggerne ble integrert inn i praktisk undervisning. Beredskap Gjennom 2019 heldt utviklinga av Totalforsvaret fram i det nye fylket. Fylkesmannen har i 2019 samordna motsegner i 20 plansaker. Vi har ikke hatt kapasitet til å prioritere å få en slik spesifikk oversikt. Vi oversendte i august 2019 vår oppfølgingsplan for revisjon av tillatelser og nye krav vedrørende sekundærrensing til Miljødirektoratet. Dette er krevende problemstillinger enten det gjelder innenfor eller utenfor våre verneområder. Beredskapsstaben Beredskapstaben er delegert ansvar for å ivareta fylkesmannens samfunnsikkerhetsinstruks og oppgavene med samfunnsikkerhet og beredskap i fylket.

Nächster